เกี่ยวกับค่ายลานเกียร์

ประวัติความเป็นมา

ค่ายลานเกียร์เป็นค่ายที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจศึกษา ต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มั่นใจ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ได้เข้ามาสัมผัสการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการจริง รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในหลายๆปีที่ผ่านมา ค่ายลานเกียร์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว ประเทศ โดยสังเกตได้จากนักเรียนที่สนใจและสมัครเข้ามา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสมัครเข้ามาถึงสองพันกว่าคน จากหลายร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน แต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ในภายหลังค้นพบว่าตนเองไม่เหมาะกับการเรียนในสาขาวิชานี้ และมีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ โดยไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว ตนเองสามารถที่จะศึกษาและทำงานในสาขานี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งสองกรณีนั้นต่างเป็นการเสียเวลาของนักเรียนเองและเป็นการเสียโอกาสของ นักเรียนคนอื่นๆ ที่มีความต้องการเข้าเรียนในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้นผู้เสนอโครงการยังเล็งเห็นปัญหาความเสียเปรียบของนักเรียนที่มี ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งขาดโอกาสในการรับข้อมูลด้านการศึกษาต่อได้ทัดเทียมกับนักเรียนใน กรุงเทพฯ งานนิทรรศการต่างๆที่ทางคณะได้จัดขึ้นในวันเปิดภาคเรียนรองรับได้เพียงนัก เรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นโครงการค่ายลานเกียร์จึงถูกจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยจัดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ต่างๆ จากทั่วประเทศ มาเข้าค่ายเพื่อหาประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรม ศาสตร์ ฝึกวิธีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาสาย วิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วม โครงการ เพื่อที่จะสามารถเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนของตนเองได้ต่อไปด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทราบว่าตนเองมีความเหมาะสมกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากน้อยเพียงใด และ จะมีความเหมาะสมกับภาควิชาใด ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละภาควิชา ตลอดจนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและ การทำงานจริงในอาชีพวิศวกร
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีความสงสัยเกี่ยว กับข้อมูลการศึกษาต่อ และนิสิตที่มีข้อมูลและประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรง
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนของตนเองได้

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากค่ายลานเกียร์

1. น้องๆจะได้ทราบว่า นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น เรียนอะไรกันบ้าง เป็นอย่างไร
2. น้องๆจะได้ทราบว่า น้องๆนั้นเหมาะสำหรับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมหรือไม่
3. น้องๆจะได้มีโอกาสเข้าชมห้องแลปวิจัยของภาคต่างๆ และ กิจกรรมต่างๆ จากทางค่าย
4. น้องๆจะได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ และ เพื่อนต่างสถาบัน มากมาย
5. น้องๆจะได้รับการดูแลจากพี่ๆตลอดเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นอย่างดี
6. และอีกหลายๆอย่างที่พวกพี่ๆ เตรียมไว้มอบให้กับน้องๆทุกคน